Barnpartiet

Ett framtidsparti med humanistisk ideologi

Skola

Barnpartiet vill att skolor och olika utbildningsformer ska bedrivas i statlig regi och på så sätt säkerställa för en bra och likvärdig utbildning i hela Sverige.

 

Utbildning ska gå från att vara en plikt till att ses som en rättighet. Alternativ till skola som utbildningsform ska finnas – det är individen det handlar om. Alla utbildnings-former bör ha samma ekonomiska och juridiska förutsättningar, såväl som resurser, lagar och regler och eventuella överskott ska tillbaka till verksamheten. Detta gäller även förskola och fritidsverksamhet.

 

Alla barn utvecklas individuellt och i olika takt varför de ska erbjudas inspirerande, lockande och utvecklande kunskaper utifrån sin mognad och inte utifrån ålder. Genom att ha åldersintegrerade klasser är det lättare att tillgodose detta. Alla elever som har lätt för ett eller flera ämnen ska utmanas och stimuleras av lärare/pedagog. Stöd till elev ska inte tas bort när elev når godkänd nivå.

 

För att skapa förutsättning för lärande krävs en god arbetsmiljö. Det är viktigt för både elever och lärare/pedagoger att ljudnivån är på en acceptabel nivå. Genom att anpassa gruppstorlek och lärartäthet efter behov motverkas hög ljudnivå. Vi behöver införa ett tak på 20 barn/skolklass med minst två heltidsanställda lärare och pedagog för att säkerhetsställa att varje elev får en fullvärdig utbildning i grundskolan. Barnpartiet värnar om att småskolor ska vara kvar.

 

Då grundskolan är obligatorisk måste det finnas garanti för att barnen mår fysiskt och psykiskt bra under sin vistelse där. Vi vill verka för att det ställs krav på att alla inom skolan arbetar aktivt förebyggande för att förhindra mobbing – kränkande behandling. Mobbningsplan - handlingsplan måste finnas och brukas när det uppkommer mobbing med tydliga riktlinjer för insatser att hjälpa både den/de som mobbar och den mobbade.

 

Det är oerhört viktigt att gruppen elever som är hemmasittare ska få hjälp med olika
resursinsatser.

 

Förbättring av skolhälsovården behövs. Varje skola skall ha tillgång till skolsköterska, kurator, psykolog och läkare.

 

Varje skola bör enligt Barnpartiet ha ett eget skolbibliotek med bibliotekarie.

 

Det bör införas elevskyddsombud i skolorna. I de åldrar det är möjligt skall de utgöras av elever och ha samma status som skyddsombud på arbetsplaster. I förskolan - mellanstadiet skall det vara en förälder som regelbundet träffar barnen och samtalar om deras arbetsmiljö. I dag kommer barnperspektivet från skolorna till politikerna från rektorn. Det är som om chefen på företaget var skyddsombud?! Barn och ungdomar omfattas av arbetsmiljölagstiftningen i skolan och Barnpartiet kräver att den tillämpas fullt ut.

 

Samma betygssystem med tydliga riktlinjer för lärarna/pedagogerna över hela landet.

 

För att hjälpa de barn som av olika anledningar blivit ”skoltrötta” bör ett praktiskt alternativ kunna finnas tillgängligt. Tidiga insatser för skoltrötta kan locka dem tillbaka till skolan och därmed undvika utanförskap.

 

Funktionsnedsättning ska inte vara ett hinder för att gå i skolan – rätt stöd och anpassningar ska ge varje elev möjlighet till inkludering som följer elevens behov och/eller möjlighet att få undervisning i en särskild undervisningsgrupp.

 

De elever som kan gå i vanlig klass om de har en resurspedagog/elevassisten med på heltid ska alltid ha rätt till detta. Resurspedagog/elevassistent ska alltid ha kompetens inom elevens funktionsnedsättning.

 

För många elever som har neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) är den särskilda
undervisningsgruppen med personal som har NPF-specifik kompetens och den lugna lokalen en förutsättning för att de ska klara skolan.

 

En del elever som har NPF kan inte gå i en vanlig skola även om det finns en särskild
undervisningsgrupp. När eleven går utanför det särskilda undervisningsgrupprum är det för mycket elever och personal som finns på skolan med alla olika ljud, rörelser, synintryck som kan vara mycket svåra för våra elever som har NPF. När det gäller elever som har NPF, handlar det mycket om perception - syn, ljud, lukt, smak, känsel - eleverna har inget filter utan allt går in. Därför är special-/resursskolor med personal som har stor NPF-specifik kompetens av oerhörd vikt. Det är viktigt att elever med t.ex. autism som även har lindrig utvecklingsstörning får plats på special- /resursskolor med autismspecifik kompetens även om de följer särskolans läroplan.

 

Barnpartiet kommer arbeta för:

 • att skolan blir statlig och eventuella överskott går tillbaka till verksamheten
 • att utbildning ska gå från att vara en plikt till att ses som en rättighet.
 • Alternativ till skola som utbildningsform ska finnas – det är individen det handlar om. Alla utbildningsformer bör ha samma ekonomiska och juridiska förutsättningar, såväl som resurser, lagar och regler
 • att införa ett tak på 20 barn/skolklass med minst två heltidsanställda lärare och pedagog
 • att betygen görs jämförbara över hela landet med hjälp av neutral bedömning
 • att alla barn ges likvärdiga förutsättningar i hela landet
 • att alla elever som har lätt för ett eller flera ämnen ska utmanas och stimuleras av lärare/pedagog
 • att alla som går ut grundskolan ska ha baskunskaper i kärnämnena
 • att kompetenta och behöriga lärare garanteras
 • att alla nyanställda tillsvidareanställda lärare/pedagoger har adekvat utbildning
 • att elever med särskilda behov får det stöd de behöver, även efter att godkänd nivå har uppnåtts
 • att hjälpa och stötta skoltrötta elever genom mer praktiskt lärande
 • att småskolor får vara kvar
 • att förebygga mobbing samt snabbt ta till handlingsplan när det förekommer
 • att läroplanen innehåller fler timmar för idrott, friskvård, miljö och naturpedagogik
 • att arbetsmiljön är god för både elever och lärare/pedagoger
 • att verka för en skola som arbetar med kvalitetsutveckling istället för förvaring och riskanalys
 • att gruppen elever som är hemmasittare ska få hjälp med olika resursinsatser
 • att alla skolor har tillgång till skolsköterska, kurator, psykolog och läkare.
 • att varje skola bör ha ett eget skolbibliotek med bibliotekarie
 • att elevskyddsombud finns på varje skola
 • att funktionsnedsättning inte ska vara ett hinder för att gå i skolan – rätt stöd och anpassningar ska ge varje elev möjlighet till inkludering som följer elevens behov och/eller möjlighet att få undervisning i en särskild undervisningsgrupp
 • att varje elev som har behov av en särskild undervisningsgrupp med personal som har specifik kompetens inom deras funktionsnedsättning ska ha rätt till detta
 • att det finns special-/resursskolor i alla kommuner med personal som har stor NPF-specifik kompetens för de elever som inte kan gå i vanlig skola, detta gäller även de elever som har NPF och lindrig utvecklingsstörning
 • att varje elev har rätt till resurspedagog/elevassistent på heltid med kompetens inom elevens funktionsnedsättning när eleven har behov av detta