Barnpartiet

Ett framtidsparti med humanistisk ideologi

Partiprogram

Barnpartiet bildades 2010-02-28 för att verka som nätverksspråkrör och politiskt skyddsombud för samhällets svaga grupper.

Idén att starta partiet kom från föräldrar som var missnöjda med de senaste årens nedskärningar, men vi vill inte för den saken skull se oss som ett missnöjesparti utan ett stödparti för alla partier som vill genomföra bra beslut utifrån ett barnperspektiv och humanistiskt perspektiv.

Barnpartiet har humanismen som ideologi och ska sätta de mänskliga värdena och välbefinnandet i centrum. Vi anser att det är viktigt att börja med barnen för att de i sin tur ska fortsätta på samma vis och då genomsyras tankesättet i alla åldrar. Barnpartiets grund är FN:s konventioner.

 

Den kvalité vi erbjuder våra barn idag är den kvalité framtiden erbjuder oss.”

 

Partiblomman Förgätmigej har valts som symbol för alla svaga och mindre prioriterade grupper men innefattar naturligtvis alla medborgare i samhället.

Partistyrelseledamöterna är jämbördiga språkrör.

 

Barnpartiet vill att Sveriges Riksdag, Landsting och kommuner följer FN:s barnkonvention, inte minst artikel 3, 6, 12 och 29. Vi kräver att FN:s barnkonvention blir lag och den ska vara tvingande.

 

Barnpartiet skall i kommunfullmäktige verka som ett stödparti till alla partier, att kunna gå ifrån ord till handling och plocka russinen ur partikakan för det mesta av det bästa för människans välbefinnande. Barnpartiet skall även verka för att utvecklas till ett regionalt- och riksdagsparti och att lokala partiavdelningar bildas runt om i Sverige. Barnpartiet går inte att gradera på en höger eller vänsterskala.

 

Barnpartiet vill avveckla stadsdelsnämnder, ansvaret för kommunens verksamheter ska vara på central nivå. Vi vill även införa oberoende verksamhetsrevisioner i kommuner, transparens och öppenhet är oerhört viktigt.

 

Barnpartiet vill att skolor och olika utbildningsformer ska bedrivas i statlig regi och på så sätt säkerställa för en bra och likvärdig utbildning i hela Sverige. Stiftelser, ekonomiska föreningar och kooperativ ska självklart få vara kvar men alla utbildningsformer bör ha samma ekonomiska och juridiska förutsättningar, såväl som resurser, lagar och regler och eventuella överskott ska tillbaka till verksamheten. Detta gäller även förskola och fritidsverksamhet.

 

Barnpartiet vill ha mindre grupper i förskola, skola och fritidsverksamhet och öka personaltätheten. Alla barn ska ha samma skydd i arbetsmiljölagen som vuxna. Alla förändringar i förskola, skola och fritidsverksamhet skall innehålla en långsiktig konsekvensanalys både vad det gäller risker för barnen och de ekonomiska konsekvenserna för hela samhället.

 

Barnpartiet skall verka för att den lokala demokratin utökas. Alla medborgare ska kunna känna sig delaktiga i samhället genom att de lokala politikerna har en dialog i viktiga frågor med berörda parter innan besluts tas. Vi vill ha politiker med civilkurage som kan företräda medborgarnas intressen samtidigt som de vill, kan, vågar och har kunskap att styra. Barnpartiets politik baseras på vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och att människan har ett öppet och kritiskt tänkande.