Barnpartiet

Ett framtidsparti med humanistisk ideologi

Fritidsverksamhet

Fritids är en viktig del av barnens vardag i skolan och politiker och tjänstemän har inte givit de resurser som behövs när föräldrars behov av skolbarnomsorg har ökat med det tredubbla sedan 1990 och efterfrågan fortsätter att öka. Barngrupperna är mer än dubbelt så stora idag jämfört med 1990. Numera kan många fritidspedagoger inte längre garantera barnens säkerhet i fritidshemmen på grund av nedskärningar i verksamheten. Barnpartiet vill ge fritidspedagogerna en förutsättning till att ge barnen en fritidsverksamhet som de har rätt till. Barnpartiet kräver att barn i fritidsverksamhet omfattas fullt ut av arbetsmiljölagstiftningen.

 

Barnpartiet kommer arbeta för:

  • att införa en personaltäthet om max 10 barn per heltidsanställd fritidspedagog
  • att införa ett tak på 20 barn/fritidsgrupp
  • att merparten av personalen är fritidspedagogisk utbildad
  • att det finns ändamålsenliga lokaler
  • att fritidsverksamheten har en egen budget
  • att fritidspersonal erbjuds fortbildning
  • att barn i fritidsverksamhet omfattas fullt ut av arbetsmiljölagstiftningen
  • att all personal på fritidshem har grundläggande kompetens om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)
  • att alla skolor ska en resursfritidsverksamhet med personal som har stor NPF-specifik kompetens och att fritidsgruppen ska vara max 12 barn, med minst fyra heltidsanställda
  • att politiker och tjänstemän följer Skollag (2010:800) 14 kap.